ಕಣಜಗೂಬೆ | Barn Owl


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಣಜಗೂಬೆ, ಪಾಳು ಗುಮ್ಮ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ. ನಿರ್ಜನ ಶ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಶುದ್ದ ನಿಶಾಚಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಪಾಳುಗಳ ಕತ್ತಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗೋವೋ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಇಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಹಾವು, ಓತಿಕ್ಯಾತ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಮರದ ದೊಡ್ಡ ಪೊಟ್ಟರೆಗಾಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು, ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಗೂಡು ಮಾದುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ. ಸಿಲೋನಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Barn Owl
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Tyto alba
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Strigiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species