ಪಟ್ಟೆತಲೆ ಹೆಬ್ಬಾತು | Bar-headed Goose


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟ್ಟೆತಲೆ ಹೆಬ್ಬಾತು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasa B
Common English Name Bar-headed Goose
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Anser indicus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Anseriformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species