ರಾಮಗಿಳಿ | Alexandrine Parakeet


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ರಾಮಗಿಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Alexandrine Parakeet
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Psittacula eupatria
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Psittaciformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species