ಚೋರೆಹಕ್ಕಿ | Spotted Dove


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚೋರೆಹಕ್ಕಿ , ಹೊರಸಲು ಹಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುವ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ನೆಲ ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ಪಟಪಟ ರೆಕ್ಕೆ ಸದ್ದಾಗುವಂತೆ ಬಡಿಯುತ್ತವೆ. ಹಾರುವಾಗ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಿಳ್ಲುಹೊಡೆದಂತೆ ಸದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕುರ್ರೂರೂ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಧಾನ್ಯವನ್ನೂ ತಿನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಿದ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆಯೇ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೂ ಮನೆಗಳ ಬಳಿಯೂ ಬಂದು ಮೇಯುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಮರಗಳ ಕವಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Spotted Dove
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Streptopelia chinensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Columbiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species