ದೊಡ್ಡ ದಾಸಮಂಗಟ್ಟೆ | Great Pied Hornbill


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ದಾಸಮಂಗಟ್ಟೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕೇಕೆ ಹೊಡೆದು ನಕ್ಕಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಹಾನಿ, ಹಣ್ಣಿನಮರಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆಬಡಿದು ತೇಲುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಇವು ಅಂಜೂರದ ಜಾತಿಯ ಆಲ, ಬಸರಿ, ಅತ್ತಿ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆಯೇ ಮರದ ಪೊಟ್ಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತದ ಪಷ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasa B
Common English Name Great Pied Hornbill
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Buceros bicornis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Bucerotiformes
Superfamily
Family Bucerotidae
Subfamily Bucerotinae
Tribe
Genus Buceros
Species B. bicornis