ಬೂದು ಬೆಳವ | Eurasian Collared-Dove


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದು ಬೆಳವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಕುರುಚಲು ಕಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕೈದರ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕೂಗು ಚೋರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗೂವೂ ಎಂದು ನೀಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಧಾನ್ಯವನ್ನೂ ತಿನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಿದ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆಯೇ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೂ ಮನೆಗಳ ಬಳಿಯೂ ಬಂದು ಮೇಯುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ವರ್ಷವಿಡೀ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಇವು ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳ ಕವಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಸಡಿಲವಾದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Eurasian Collared-Dove
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Streptopelia decaocto
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Columbiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species