ಗದ್ದೆಗೊರವ, ಕಡಲುಗೊರವ, ಉಲ್ಲಂಕಿಗಳು (Scalopocidae)

ನವರಂಗ, ನೆಲಗುಬ್ಬಿ, ಹೊನ್ನಕ್ಕಿ, ಕಾಜಾಣ, ಹರಟೆಮಲ್ಲ, ನೊಣಹಿಡುಕ, ಉಲಿಯಕ್ಕಿ(Order : Passeriformes)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ಚಂದ್ರಮಕುಟಗಳು (Upupidae)

ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Charadriidae)

ಕಾಕರಣೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Trogonidae)

ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Order : bucerotiformes)

ಬಂಡೆಗೊರವಗಳು (Burhinidae)

ಕಾಕರಣೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Order : Trogoniformes)

ಸಾಗರದಕ್ಕಿಗಳು (Procellariidae)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳು (Alcedinidae)

ಕಡಲಕ್ಕಿ, ರೀವಗಳು (Laridae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ಗೌಜಲಕ್ಕಿ (Pteroclidae)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ಕೋಗಿಲೆ, ಕೆಂಬೂತ(Order : Cuculiformes)

ಪಾರಿವಾಳ, ಕಪೋತ (Columbidae)

ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು (Ciconiidae)

ನೀರುಕಾಗೆಗಳು (Phalacrocoracidae)

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು (Anatidae)

ಕಡಲಗಿಡುಗಗಳು (Stercorariidae)

ಬಕ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಗುಪ್ಪಿಗಳು (Ardeidae)

ಕವುಜುಗ, ಬುರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲುಗಳು (Phasianidae)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)

ಜೌಗು ಹುಂಡು ಜಂಬು ಕೋಳಿ, ಕ್ರೌಂಚ (Gruiformes)

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ, ಪತ್ರಂಗ, ನೀಲಕಂಠಗಳು (Order : coraciiformes)

ಮರಬಾನಾಡಿಗಳು (Hemiprocnidae)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿಗಳು (Podargidae)

ಬಾನಾಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ಮರಬಾನಾಡಿಗಳು (Order : apodiformes)

ಕೋಗಿಲೆ, ಕೆಂಬೂತ(Cuculidae)

ಕಣಜಗೂಬೆ, ಗೂಬೆ (Order : strigiformes)

ಗುಳುಮುಳುಕಗಳು (Order : Podicipediformes)

ಗಿಳಿಗಳು (Psittacidae)

ನತ್ತಿಂಗಗಳು (Caprimulgidae)

ಗುಳುಮುಳುಕಗಳು (Podicipedidae)

ಕಣಜಗೂಬೆಗಳು (Tytonidae)

ಕವುಜುಗ, ಬುರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲು (Order : Galliformes)

ಚಾಣಗಳು (Falconidae)

ಬಕ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಗುಪ್ಪಿ, ಕೊಕ್ಕರೆ,ಕೆಂಬರಲುಗಳು (Order : Ciconiiformes)

ಗೌಜಲಕ್ಕಿ, ಪಾರಿವಾಳ, ಕಪೋತಗಳು(Order : Columbiformes)

ಕುಟ್ರಹಕ್ಕಿ, ಮರಕುಟಿಗ (Order : Piciformes)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ರಾಜಹಂಸಗಳು (Phoenicopteridae)

ಹಾವಕ್ಕಿಗಳು (Anhingidae)

ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆಗಳು (Pelecanidae)

ಕಡಲಬಾತುಗಳು (Sulidae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ರಾಜಹಂಸಗಳು (Order : Phoenicopteriformes)

ಕ್ರೌಂಚಗಳು (Gruidae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ಗುಡುಗಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turnicidae)

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಸೆಳೆವ, ರಣಹದ್ದುಗಳು (Order : Falconiformes)

ಪತ್ರಂಗಗಳು (Meropidae)

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ?

ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Bucerotidae)

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ಕಡಲಕಾಗೆ, ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ, ಕಡಲಬಾತು, ಹಾವಕ್ಕಿ, ಕಡಲಹದ್ದು (Order : pelecaniformes)

ಮರಕುಟಿಗಗಳು (Picidae)

ದೇವನಕ್ಕಿ, ಸಿಂಪಿಬಾಕ, ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Order : Charadriiformes)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ಚಿಟವಗಳು (Glareolidae)

ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿ, ನತ್ತಿಂಗ (Order : Caprimulgiformes)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಎರ್ಲಡ್ಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Otididae)

ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Recurvirostridae)

ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ಸಿಂಪಿಬಾಕಗಳು (Haematopidae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ಗಿಳಿಗಳು (Order : Psittaciformes)

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು (Order : Anseriformes)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಕೆಂಬರಲುಗಳು (Threskiornithidae)

ಸಾಗರದಕ್ಕಿಗಳು (Order : Procellariiformes)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಡೇಗೆಗಳು (Pandonidae)

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ನೀಲಕಂಠಗಳು (Coraciidae)

ಜೌಗುಕೋಳಿ, ಹುಂಡುಕೋಳಿ, ಜಂಬುಕೋಳಿಗಳು (Rallidae)

ಕುಟ್ರಹಕ್ಕಿಗಳು (Capitonidae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಗೂಬೆಗಳು (Strigidae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ದೇವನಕ್ಕಿಗಳು (Jacanidae)

ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಸೆಳೆವ, ರಣಹದ್ದುಗಳು (Accipitridae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಜಾಲರಿ-ರೀವಗಳು (Rynchopidae)

ಏಡಿಗೊರವಗಳು (Dromadidae)