ಕೋಗಿಲೆ, ಕೆಂಬೂತ(Cuculidae)

ಗಿಳಿಗಳು (Order : Psittaciformes)

ಕಾಕರಣೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Trogonidae)

ಕುಟ್ರಹಕ್ಕಿಗಳು (Capitonidae)

ಮರಕುಟಿಗಗಳು (Picidae)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಕ್ರೌಂಚಗಳು (Gruidae)

ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Bucerotidae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ಸಿಂಪಿಬಾಕಗಳು (Haematopidae)

ಡೇಗೆಗಳು (Pandonidae)

ಚಂದ್ರಮಕುಟಗಳು (Upupidae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ದೇವನಕ್ಕಿಗಳು (Jacanidae)

ಗುಳುಮುಳುಕಗಳು (Podicipedidae)

ಕಡಲಬಾತುಗಳು (Sulidae)

ಗದ್ದೆಗೊರವ, ಕಡಲುಗೊರವ, ಉಲ್ಲಂಕಿಗಳು (Scalopocidae)

ಕೆಂಬರಲುಗಳು (Threskiornithidae)

ದೇವನಕ್ಕಿ, ಸಿಂಪಿಬಾಕ, ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Order : Charadriiformes)

ಜೌಗುಕೋಳಿ, ಹುಂಡುಕೋಳಿ, ಜಂಬುಕೋಳಿಗಳು (Rallidae)

ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ಬಂಡೆಗೊರವಗಳು (Burhinidae)

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ?

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ಗುಡುಗಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turnicidae)

ಗೌಜಲಕ್ಕಿ, ಪಾರಿವಾಳ, ಕಪೋತಗಳು(Order : Columbiformes)

ನವರಂಗ, ನೆಲಗುಬ್ಬಿ, ಹೊನ್ನಕ್ಕಿ, ಕಾಜಾಣ, ಹರಟೆಮಲ್ಲ, ನೊಣಹಿಡುಕ, ಉಲಿಯಕ್ಕಿ(Order : Passeriformes)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ಗೂಬೆಗಳು (Strigidae)

ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಸೆಳೆವ, ರಣಹದ್ದುಗಳು (Accipitridae)

ನೀಲಕಂಠಗಳು (Coraciidae)

ನತ್ತಿಂಗಗಳು (Caprimulgidae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Order : bucerotiformes)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆಗಳು (Pelecanidae)

ಎರ್ಲಡ್ಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Otididae)

ಪಾರಿವಾಳ, ಕಪೋತ (Columbidae)

ಚಾಣಗಳು (Falconidae)

ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಸೆಳೆವ, ರಣಹದ್ದುಗಳು (Order : Falconiformes)

ರಾಜಹಂಸಗಳು (Phoenicopteridae)

ಕೋಗಿಲೆ, ಕೆಂಬೂತ(Order : Cuculiformes)

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Charadriidae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ಕಾಕರಣೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Order : Trogoniformes)

ಕಣಜಗೂಬೆ, ಗೂಬೆ (Order : strigiformes)

ಕುಟ್ರಹಕ್ಕಿ, ಮರಕುಟಿಗ (Order : Piciformes)

ಕಡಲಕಾಗೆ, ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ, ಕಡಲಬಾತು, ಹಾವಕ್ಕಿ, ಕಡಲಹದ್ದು (Order : pelecaniformes)

ಸಾಗರದಕ್ಕಿಗಳು (Order : Procellariiformes)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Recurvirostridae)

ಹಾವಕ್ಕಿಗಳು (Anhingidae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು (Anatidae)

ಗೌಜಲಕ್ಕಿ (Pteroclidae)

ಏಡಿಗೊರವಗಳು (Dromadidae)

ಕಡಲಕ್ಕಿ, ರೀವಗಳು (Laridae)

ರಾಜಹಂಸಗಳು (Order : Phoenicopteriformes)

ಜೌಗು ಹುಂಡು ಜಂಬು ಕೋಳಿ, ಕ್ರೌಂಚ (Gruiformes)

ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿಗಳು (Podargidae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ನೀರುಕಾಗೆಗಳು (Phalacrocoracidae)

ಮರಬಾನಾಡಿಗಳು (Hemiprocnidae)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ಜಾಲರಿ-ರೀವಗಳು (Rynchopidae)

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು (Order : Anseriformes)

ಬಾನಾಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ಮರಬಾನಾಡಿಗಳು (Order : apodiformes)

ಕವುಜುಗ, ಬುರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲು (Order : Galliformes)

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ, ಪತ್ರಂಗ, ನೀಲಕಂಠಗಳು (Order : coraciiformes)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳು (Alcedinidae)

ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು (Ciconiidae)

ಕಡಲಗಿಡುಗಗಳು (Stercorariidae)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಚಿಟವಗಳು (Glareolidae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಕಣಜಗೂಬೆಗಳು (Tytonidae)

ಗಿಳಿಗಳು (Psittacidae)

ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿ, ನತ್ತಿಂಗ (Order : Caprimulgiformes)

ಬಕ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಗುಪ್ಪಿಗಳು (Ardeidae)

ಕವುಜುಗ, ಬುರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲುಗಳು (Phasianidae)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಬಕ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಗುಪ್ಪಿ, ಕೊಕ್ಕರೆ,ಕೆಂಬರಲುಗಳು (Order : Ciconiiformes)

ಗುಳುಮುಳುಕಗಳು (Order : Podicipediformes)

ಸಾಗರದಕ್ಕಿಗಳು (Procellariidae)

ಪತ್ರಂಗಗಳು (Meropidae)