ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ, ಪತ್ರಂಗ, ನೀಲಕಂಠಗಳು (Order : coraciiformes)

ಎರ್ಲಡ್ಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Otididae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಕುಟ್ರಹಕ್ಕಿಗಳು (Capitonidae)

ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ಹಾವಕ್ಕಿಗಳು (Anhingidae)

ರಾಜಹಂಸಗಳು (Order : Phoenicopteriformes)

ದೇವನಕ್ಕಿ, ಸಿಂಪಿಬಾಕ, ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Order : Charadriiformes)

ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Recurvirostridae)

ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿ, ನತ್ತಿಂಗ (Order : Caprimulgiformes)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)

ಕಡಲಕ್ಕಿ, ರೀವಗಳು (Laridae)

ಗದ್ದೆಗೊರವ, ಕಡಲುಗೊರವ, ಉಲ್ಲಂಕಿಗಳು (Scalopocidae)

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು (Order : Anseriformes)

ಬಕ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಗುಪ್ಪಿಗಳು (Ardeidae)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಕಡಲಕಾಗೆ, ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ, ಕಡಲಬಾತು, ಹಾವಕ್ಕಿ, ಕಡಲಹದ್ದು (Order : pelecaniformes)

ಕಡಲಬಾತುಗಳು (Sulidae)

ನೀಲಕಂಠಗಳು (Coraciidae)

ಕಾಕರಣೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Trogonidae)

ಕೋಗಿಲೆ, ಕೆಂಬೂತ(Order : Cuculiformes)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಬಂಡೆಗೊರವಗಳು (Burhinidae)

ಪತ್ರಂಗಗಳು (Meropidae)

ಕಣಜಗೂಬೆಗಳು (Tytonidae)

ಚಾಣಗಳು (Falconidae)

ಪಾರಿವಾಳ, ಕಪೋತ (Columbidae)

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ಕೆಂಬರಲುಗಳು (Threskiornithidae)

ಗಿಳಿಗಳು (Order : Psittaciformes)

ಡೇಗೆಗಳು (Pandonidae)

ಬಾನಾಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ಮರಬಾನಾಡಿಗಳು (Order : apodiformes)

ನವರಂಗ, ನೆಲಗುಬ್ಬಿ, ಹೊನ್ನಕ್ಕಿ, ಕಾಜಾಣ, ಹರಟೆಮಲ್ಲ, ನೊಣಹಿಡುಕ, ಉಲಿಯಕ್ಕಿ(Order : Passeriformes)

ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಸೆಳೆವ, ರಣಹದ್ದುಗಳು (Accipitridae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ಏಡಿಗೊರವಗಳು (Dromadidae)

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳು (Alcedinidae)

ಕವುಜುಗ, ಬುರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲುಗಳು (Phasianidae)

ಗುಳುಮುಳುಕಗಳು (Podicipedidae)

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು (Anatidae)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Charadriidae)

ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿಗಳು (Podargidae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಸಾಗರದಕ್ಕಿಗಳು (Order : Procellariiformes)

ಗಿಳಿಗಳು (Psittacidae)

ನತ್ತಿಂಗಗಳು (Caprimulgidae)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ದೇವನಕ್ಕಿಗಳು (Jacanidae)

ಕಾಕರಣೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Order : Trogoniformes)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ಕುಟ್ರಹಕ್ಕಿ, ಮರಕುಟಿಗ (Order : Piciformes)

ಜೌಗುಕೋಳಿ, ಹುಂಡುಕೋಳಿ, ಜಂಬುಕೋಳಿಗಳು (Rallidae)

ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Bucerotidae)

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ಕಣಜಗೂಬೆ, ಗೂಬೆ (Order : strigiformes)

ಕೋಗಿಲೆ, ಕೆಂಬೂತ(Cuculidae)

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ?

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಚಂದ್ರಮಕುಟಗಳು (Upupidae)

ಬಕ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಗುಪ್ಪಿ, ಕೊಕ್ಕರೆ,ಕೆಂಬರಲುಗಳು (Order : Ciconiiformes)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ಕವುಜುಗ, ಬುರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲು (Order : Galliformes)

ಗೂಬೆಗಳು (Strigidae)

ಜಾಲರಿ-ರೀವಗಳು (Rynchopidae)

ಮರಬಾನಾಡಿಗಳು (Hemiprocnidae)

ಮರಕುಟಿಗಗಳು (Picidae)

ಗೌಜಲಕ್ಕಿ (Pteroclidae)

ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು (Ciconiidae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಕ್ರೌಂಚಗಳು (Gruidae)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಸಿಂಪಿಬಾಕಗಳು (Haematopidae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ಗುಳುಮುಳುಕಗಳು (Order : Podicipediformes)

ನೀರುಕಾಗೆಗಳು (Phalacrocoracidae)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಸೆಳೆವ, ರಣಹದ್ದುಗಳು (Order : Falconiformes)

ಜೌಗು ಹುಂಡು ಜಂಬು ಕೋಳಿ, ಕ್ರೌಂಚ (Gruiformes)

ಚಿಟವಗಳು (Glareolidae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ಗೌಜಲಕ್ಕಿ, ಪಾರಿವಾಳ, ಕಪೋತಗಳು(Order : Columbiformes)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ಕಡಲಗಿಡುಗಗಳು (Stercorariidae)

ಸಾಗರದಕ್ಕಿಗಳು (Procellariidae)

ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Order : bucerotiformes)

ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆಗಳು (Pelecanidae)

ರಾಜಹಂಸಗಳು (Phoenicopteridae)

ಗುಡುಗಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turnicidae)