ಗೌಜಲಕ್ಕಿ (Pteroclidae)

ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿಗಳು (Podargidae)

ಎರ್ಲಡ್ಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Otididae)

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳು (Alcedinidae)

ಚಾಣಗಳು (Falconidae)

ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು (Ciconiidae)

ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಸೆಳೆವ, ರಣಹದ್ದುಗಳು (Accipitridae)

ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Bucerotidae)

ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿ, ನತ್ತಿಂಗ (Order : Caprimulgiformes)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ಗದ್ದೆಗೊರವ, ಕಡಲುಗೊರವ, ಉಲ್ಲಂಕಿಗಳು (Scalopocidae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ಬಾನಾಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ಮರಬಾನಾಡಿಗಳು (Order : apodiformes)

ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Order : bucerotiformes)

ಗಿಳಿಗಳು (Order : Psittaciformes)

ಸಾಗರದಕ್ಕಿಗಳು (Order : Procellariiformes)

ನವರಂಗ, ನೆಲಗುಬ್ಬಿ, ಹೊನ್ನಕ್ಕಿ, ಕಾಜಾಣ, ಹರಟೆಮಲ್ಲ, ನೊಣಹಿಡುಕ, ಉಲಿಯಕ್ಕಿ(Order : Passeriformes)

ಜೌಗುಕೋಳಿ, ಹುಂಡುಕೋಳಿ, ಜಂಬುಕೋಳಿಗಳು (Rallidae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ಕವುಜುಗ, ಬುರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲು (Order : Galliformes)

ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Charadriidae)

ಕಡಲಗಿಡುಗಗಳು (Stercorariidae)

ಕಣಜಗೂಬೆಗಳು (Tytonidae)

ನತ್ತಿಂಗಗಳು (Caprimulgidae)

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ?

ಗೌಜಲಕ್ಕಿ, ಪಾರಿವಾಳ, ಕಪೋತಗಳು(Order : Columbiformes)

ಮರಬಾನಾಡಿಗಳು (Hemiprocnidae)

ಜೌಗು ಹುಂಡು ಜಂಬು ಕೋಳಿ, ಕ್ರೌಂಚ (Gruiformes)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಕಡಲಕಾಗೆ, ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ, ಕಡಲಬಾತು, ಹಾವಕ್ಕಿ, ಕಡಲಹದ್ದು (Order : pelecaniformes)

ಚಿಟವಗಳು (Glareolidae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ಪಾರಿವಾಳ, ಕಪೋತ (Columbidae)

ಗುಳುಮುಳುಕಗಳು (Podicipedidae)

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು (Order : Anseriformes)

ಜಾಲರಿ-ರೀವಗಳು (Rynchopidae)

ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆಗಳು (Pelecanidae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ಬಕ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಗುಪ್ಪಿಗಳು (Ardeidae)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಕೋಗಿಲೆ, ಕೆಂಬೂತ(Cuculidae)

ದೇವನಕ್ಕಿ, ಸಿಂಪಿಬಾಕ, ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Order : Charadriiformes)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ಪತ್ರಂಗಗಳು (Meropidae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ಗೂಬೆಗಳು (Strigidae)

ಹಾವಕ್ಕಿಗಳು (Anhingidae)

ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಸೆಳೆವ, ರಣಹದ್ದುಗಳು (Order : Falconiformes)

ನೀಲಕಂಠಗಳು (Coraciidae)

ಸಾಗರದಕ್ಕಿಗಳು (Procellariidae)

ಕ್ರೌಂಚಗಳು (Gruidae)

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು (Anatidae)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಚಂದ್ರಮಕುಟಗಳು (Upupidae)

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ, ಪತ್ರಂಗ, ನೀಲಕಂಠಗಳು (Order : coraciiformes)

ರಾಜಹಂಸಗಳು (Order : Phoenicopteriformes)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ರಾಜಹಂಸಗಳು (Phoenicopteridae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಗುಳುಮುಳುಕಗಳು (Order : Podicipediformes)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)

ಗುಡುಗಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turnicidae)

ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ಕೆಂಬರಲುಗಳು (Threskiornithidae)

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಕಾಕರಣೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Order : Trogoniformes)

ಕುಟ್ರಹಕ್ಕಿಗಳು (Capitonidae)

ಡೇಗೆಗಳು (Pandonidae)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಕಡಲಕ್ಕಿ, ರೀವಗಳು (Laridae)

ದೇವನಕ್ಕಿಗಳು (Jacanidae)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಕುಟ್ರಹಕ್ಕಿ, ಮರಕುಟಿಗ (Order : Piciformes)

ಬಂಡೆಗೊರವಗಳು (Burhinidae)

ಕೋಗಿಲೆ, ಕೆಂಬೂತ(Order : Cuculiformes)

ಸಿಂಪಿಬಾಕಗಳು (Haematopidae)

ಕಣಜಗೂಬೆ, ಗೂಬೆ (Order : strigiformes)

ನೀರುಕಾಗೆಗಳು (Phalacrocoracidae)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ಬಕ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಗುಪ್ಪಿ, ಕೊಕ್ಕರೆ,ಕೆಂಬರಲುಗಳು (Order : Ciconiiformes)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Recurvirostridae)

ಕವುಜುಗ, ಬುರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲುಗಳು (Phasianidae)

ಕಾಕರಣೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Trogonidae)

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ಗಿಳಿಗಳು (Psittacidae)

ಮರಕುಟಿಗಗಳು (Picidae)

ಏಡಿಗೊರವಗಳು (Dromadidae)

ಕಡಲಬಾತುಗಳು (Sulidae)