ಹಳದಿ ಗುಪ್ಪಿ | Yellow bittern | Yellow bittern


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳದಿ ಗುಪ್ಪಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Yellow bittern
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ixobrychus sinensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Ciconiiformes
Superfamily
Family Ardeidae
Subfamily
Tribe
Genus Ixobrychus
Species I. sinensis