ಹಳದಿಕಣ್ಣಿನ ಹರಟೆಮಲ್ಲ | Yellow-eyed Babbler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳದಿಕಣ್ಣಿನ ಹರಟೆಮಲ್ಲ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Yellow-eyed Babbler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Chrysomma sinense
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus Chrysomma
Species C. sinense