ಸಣ್ಣ ಸೂರಕ್ಕಿ | Crimson-backed sunbird | Small sunbird

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸೂರಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Crimson-backed sunbird | Small sunbird
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Nectarinia minima
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Nectariniidae
Subfamily
Tribe
Genus Leptocoma
Species L. minima