ಸಣ್ಣ ಬಂಡೆಗೊರವ | Stone-Curlew, Eurasian stone-curlew


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಬಂಡೆಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Stone-Curlew, Eurasian stone-curlew
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Burhinus oedicnemus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Burhinidae
Subfamily
Tribe
Genus Burhinus
Species B. oedicnemus