ಮಲೆ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ | Malabar Crested Lark


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಲೆ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Malabar Crested Lark
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Galerida malabarica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Alaudidae
Subfamily
Tribe
Genus Galerida
Species G. malabarica