ಮಲೆ ದಾಸಮಂಗಟ್ಟೆ | Malabar pied hornbill

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಲೆ ದಾಸಮಂಗಟ್ಟೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Malabar pied hornbill
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Anthracoceros coronatus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Bucerotiformes
Superfamily
Family Bucerotidae
Subfamily
Tribe
Genus Anthracoceros
Species A. coronatus