ಬೂದು ಹೆಬ್ಬಾತು | Greylag goose


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದು ಹೆಬ್ಬಾತು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Greylag goose
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Anser anser
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Anseriformes
Superfamily
Family Anatidae
Subfamily
Tribe
Genus
Species