ಬಿಳಿಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿ | White-bellied minivet

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name White-bellied minivet
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pericrocotus erythropygius
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Campephagidae
Subfamily
Tribe
Genus Pericrocotus
Species P. erythropygius