ಬಿಳಿಬಾಲದ ಮಧುರಕಂಠ | Marshall's iora


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಬಾಲದ ಮಧುರಕಂಠ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Marshall's iora
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Aegithina nigrolutea
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Irenidae
Subfamily
Tribe
Genus Aegithina
Species A. nigrolutea