ಬಿಳಿಕತ್ತಿನ ರಾಟವಾಳ | Indian silverbill


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಕತ್ತಿನ ರಾಟವಾಳ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Indian silverbill
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Lonchura malabarica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Estrildidae
Subfamily
Tribe
Genus Euodice
Species E. malabarica