ಚಿಟ್ಟು ಮರಕುಟಿಗ | Brown-capped pygmy woodpecker


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚಿಟ್ಟು ಮರಕುಟಿಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Brown-capped pygmy woodpecker
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Dendrocopos nanus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Piciformes
Superfamily
Family Picidae
Subfamily
Tribe
Genus Yungipicus
Species Y. nanus