ಗೀರು ಗೀಜಗ | Streaked weaver

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಗೀರು ಗೀಜಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Streaked weaver
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ploceus manyar
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Ploceidae
Subfamily
Tribe
Genus Ploceus
Species P. manyar