ಗಿಡ್ಡಕಾಲಿನ ಗದ್ದೆಗೊರವ | Terek sandpiper


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಗಿಡ್ಡಕಾಲಿನ ಗದ್ದೆಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Terek sandpiper
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Xenus cinereus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Scolopacidae
Subfamily
Tribe
Genus Xenus
Species X. cinereus