ಭರದ್ವಾಜ | Black drongo


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಭರದ್ವಾಜ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Black drongo
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Dicrurus macrocercus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Dicruridae
Subfamily
Tribe
Genus Dicrurus
Species D. macrocercus