ಕರಿತಲೆ ಕೋಗಿಲೆಕೀಚುಗ | Black-headed cuckooshrike


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿತಲೆ ಕೋಗಿಲೆಕೀಚುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Black-headed cuckooshrike
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Coracina melanoptera
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Campephagidae
Subfamily
Tribe
Genus Coracina
Species C. melanoptera