ಕರಿತಲೆಯ ಕಡಲಕ್ಕಿ | Black-headed gull


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿತಲೆಯ ಕಡಲಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Black-headed gull
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Larus ridibundus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Laridae
Subfamily
Tribe
Genus Chroicocephalus
Species C. ridibundus