ಕಪ್ಪುಬಿಳಿ ಕೀಚುಗ | Bar-winged flycatcher-shrike


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಪ್ಪುಬಿಳಿ ಕೀಚುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Bar-winged flycatcher-shrike
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Hemipus picatus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Campephagidae
Subfamily
Tribe
Genus Hemipus
Species H. picatus