ಕಪ್ಪುಕಿತ್ತಳೆ ನೊಣಹಿಡುಕ | Black-and- Orange Flycatcher

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಪ್ಪುಕಿತ್ತಳೆ ನೊಣಹಿಡುಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Black-and- Orange Flycatcher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ficedula nigrorufa
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus
Species