ಕಂದು ಮರಕುಟಿಗ | Rufous woodpecker


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂದು ಮರಕುಟಿಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Rufous woodpecker
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Celeus brachyurus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Picidae
Subfamily
Tribe
Genus Micropternus
Species M. brachyurus