ಕಂದು ಬಾತು | Ruddy shelduck, Brahminy duck, Brahminy Shelduck


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂದು ಬಾತು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Ruddy shelduck, Brahminy duck, Brahminy Shelduck
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Tadorna ferruginea
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Anseriformes
Superfamily
Family Anatidae
Subfamily
Tribe
Genus Tadorna
Species T. ferruginea