ಉದ್ದಕೊಕ್ಕಿನ ಕಡಲಉಲ್ಲಂಕಿ | Dunlin


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಉದ್ದಕೊಕ್ಕಿನ ಕಡಲಉಲ್ಲಂಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Dunlin
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Calidris alpina
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Scolopacidae
Subfamily
Tribe
Genus Calidris
Species C. alpina