ಹೊನ್ನಗೊರವ | Pacific golden plover | Pacific golden plover

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೊನ್ನಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Pacific golden plover
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pluvialis fulva
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Charadriidae
Subfamily
Tribe
Genus Pluvialis
Species P. fulva