ಹಸಿರು ಎಲೆ ಉಲಿಯಕ್ಕಿ | Greenish Leaf-Warbler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಸಿರು ಎಲೆ ಉಲಿಯಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Greenish Leaf-Warbler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Phylloscopus trochiloides
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily Sylvioidea
Family Phylloscopidae
Subfamily
Tribe
Genus Phylloscopus
Species P. trochiloides