ಹಳದಿ ಸಿಪಿಲೆ | Yellow Wagtail


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳದಿ ಸಿಪಿಲೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Yellow Wagtail
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Motacilla flava
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Motacillidae
Subfamily
Tribe
Genus Motacilla
Species M. flava