ಹಳದಿಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಲೆ ಉಲಿಯಕ್ಕಿ | Tickell's Warbler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳದಿಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಲೆ ಉಲಿಯಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Tickell's Warbler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Phylloscopus affinis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Phylloscopidae
Subfamily
Tribe
Genus Phylloscopus
Species P. affinis