ಹಳದಿಹುಬ್ಬಿನ ಪಿಕಳಾರ | Yellow-browed Bulbul


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳದಿಹುಬ್ಬಿನ ಪಿಕಳಾರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Yellow-browed Bulbul
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Iole indica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Pycnonotidae
Subfamily
Tribe
Genus Acritillas
Species A. indica