ಹಳದಿಹಿಂಗತ್ತಿನ ಮರಕುಟಿಗ | Yellow Naped woodpecker


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳದಿಹಿಂಗತ್ತಿನ ಮರಕುಟಿಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Yellow Naped woodpecker
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Picus xanthopygaeus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Piciformes
Superfamily
Family Picidae
Subfamily
Tribe
Genus Picus
Species P. xanthopygaeus