ಹಳದಿತಲೆ ಸಿಪಿಲೆ | Citrine wagtail

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳದಿತಲೆ ಸಿಪಿಲೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Citrine wagtail
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Motacilla citreola
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Motacillidae
Subfamily
Tribe
Genus Motacilla
Species M. citreola