ಹಳದಿಕೊರಳಿನ ಪಿಕಳಾರ | Yellow-throated Bulbul


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳದಿಕೊರಳಿನ ಪಿಕಳಾರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Yellow-throated Bulbul
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pycnonotus xantholaemus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Pycnonotidae
Subfamily
Tribe
Genus Pycnonotus
Species P. xantholaemus