ಹಳದಿಕೆನ್ನೆಯ ಚೇಕಡಿ | Black-lored Yellow Tit


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳದಿಕೆನ್ನೆಯ ಚೇಕಡಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Black-lored Yellow Tit
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Parus xanthogenys
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Paridae
Subfamily
Tribe
Genus Parus
Species P. xanthogenys