ಹಳದಿಕತ್ತಿನ ಕಡಲಗಿಡುಗ | Parasitic Jaeger


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಳದಿಕತ್ತಿನ ಕಡಲಗಿಡುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Parasitic Jaeger
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Stercorarius parasiticus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Stercorariidae
Subfamily
Tribe
Genus Stercorarius
Species S. parasiticus