ಸೆಳೆವ | Pallid Harrier


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೆಳೆವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Pallid Harrier
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Circus macrourus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species