ಸೂಜಿಬಾಲದ ಬಾತು | Northern Pintail


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೂಜಿಬಾಲದ ಬಾತು, ಬಾಲ ಗೋರೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹಕ್ಕಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆರೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿಂತ ತೆಳು ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜೌಗುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನೂ ಮೇಯುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಜೊಂಡಿನ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Northern Pintail
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Anas acuta
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Anseriformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species