ಸಿಂಪಿಗ | Common Tailorbird


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಂಪಿಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Common Tailorbird
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Orthotomus sutorius
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Cisticolidae
Subfamily
Tribe
Genus Orthotomus
Species O. sutorius