ಸಾರಸ್ ಕ್ರೌಂಚ | Sarus crane


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾರಸ್ ಕ್ರೌಂಚ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Sarus crane
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Antigone antigone
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Gruiformes
Superfamily
Family Gruidae
Subfamily
Tribe
Genus Antigone
Species A. antigone