ಸಣ್ಣ ಚೊಟ್ಟಿರೀವ | Lesser Crested Tern


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಚೊಟ್ಟಿರೀವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Lesser Crested Tern
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Sterna bengalensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Sternidae
Subfamily
Tribe
Genus Thalasseus
Species T. bengalensis