ಸಣ್ಣಬೆರಳಿನ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ | Greater Short-toed Lark


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಣ್ಣಬೆರಳಿನ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Greater Short-toed Lark
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Calandrella brachydactyla
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Alaudidae
Subfamily
Tribe
Genus Calandrella
Species C. brachydactyla