ಶಾಮ | White-rumped Shama


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಶಾಮ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name White-rumped Shama
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Copsychus malabaricus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus Copsychus
Species C. malabaricus