ವರಟೆ | Indian spot-billed duck | Indian spot-billed duck

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ವರಟೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Indian spot-billed duck
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Anas poecilorhyncha
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Anseriformes
Superfamily
Family Anatidae
Subfamily
Tribe
Genus Anas
Species A. poecilorhyncha