ವಕ್ರಕೊಕ್ಕು | Pied Avocet


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ವಕ್ರಕೊಕ್ಕು , ವಾರೆಕೊಕ್ಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕಾಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಟವಟಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಲುಗಳು ಅರೆ ಜಲಪಾದಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಂಚ ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಈಜಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೂರಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಿರುವುದೂ ಉಂಟು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ತಮ್ಮ ಅರೆ ಡೊಂಕರುವ ಕೊಕ್ಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಸರನ್ನು ಜರಡಿಯಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಮೀನುಗಳು, ಶಂಖದ ಹುಳು, ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನುತವೆ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್ ರಣ್ ನಲ್ಲಿ ಇವು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಕ್ಷಾರ ಭೂಮಿಯ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳಿ ತೋಡಿ ಗೂಡು ರಚಿಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Pied Avocet
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Recurvirostra avosetta
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Recurvirostridae
Subfamily
Tribe
Genus Recurvirostra
Species R. avosetta