ರಾಜಹಕ್ಕಿ | Asian Paradise-Flycatcher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ರಾಜಹಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Asian Paradise-Flycatcher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Terpsiphone paradisi
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Monarchidae
Subfamily
Tribe
Genus Terpsiphone
Species T. paradisi