ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿ | Black-winged Stilt

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿ , ಕೆಸರು ಗೊರವ, ನೀರು ಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚದುರಿದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆಗಳ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾರಲು ಕಲಿತಂತೆ ಯರ್ರಾಬಿರ್ರಿಯಾಗಿ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಹಾರುವಾಗ ಕಾಲುಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಜೋಲಿರುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K, Deepak L M
Common English Name Black-winged Stilt
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Himantopus himantopus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Recurvirostridae
Subfamily
Tribe
Genus Himantopus
Species H. himantopus