ಮೀಸೆ ರೀವ | Whiskered tern

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮೀಸೆ ರೀವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Whiskered tern
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Chlidonias hybridus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Laridae
Subfamily
Tribe
Genus Chlidonias
Species C. hybrida